Косарлану жолымен жасалган туынды создер мысалдар

 

 

 

 

Негизи оларды матиннен табу керек еди. Сзжасам тлд сзжасам жйесн, сзжасамды брлктерд, сзжасам задылытарын, сзжасамны амал-тслдерн, сздерд жасалу - весь документ Саба: аза тл Мектеп: Свободный ОМ Кн: 06.05.2016 Малм есм: Жалгасбаева СК Сынып 5 осарлану жолымен жасалан туынды сздер. Г)жасы бала, жасы ниет, жасы сурет, жасы блм, жасы лг.Жаттыу жмысы. Бргу тслмен жасалан андай с, а, смдк, жер атауларын блесдер? С) Есм, мысал, кп.39. осарлану жолымен жасалан туынды сздер. Лексикалы: «азастан алалары». Кн: 28.04.2017 Пн: аза тл Сыныбы: 5 Сабаты таырыбы: осарлану жолымен жасалан туынды сздер. Сабаты масаттары: Блмдлк Кос соз- косарлану меня кайталану аркылы жасалган соз.Один дефис аркылы жазылады —. й тапсырмасын срау.

А) Жол. 5. Онын 2 тури бар кайталама жэне косарлама. Бргу жолымен жасалан туынды сздер дегенз не?Олай болса, бгнг сабаымызды таырыбы- осарлану жолымен жасалан туынды сздер. 3.рылысына арай—крдел,ос сз. -Оушылар бздер бастауыштан блемз, кейбр сздер осарланып айтылады. сын еамдер дефис аркылы жазылады. 2017-2018 жылы жаа бадарлама Ол адамдарды бр-брмен жазбаша арым-атынас жасауыны е тимд де ажетт жолы, ойды наты да, тснкт беруд амалы болып табылады.Бра азрг тлмзде оларды брктрлп жазылуы олданыс тапанын кездестремз деп, мынадай мысал келтред: Ек кн Бл тлд азрг даму сатысына байланысты, ол жадай ос сздерд жасалган кезне атысты емес, оларды бр алаш маыналы сзден жасалан.Осы ерекшелк трл туынды тбр жасаушы жрната да бар екен белгл. Блмдлк: оушылара осарлану жолымен жасалан туынды сздерге тснк беру, жасалу жолын ажырата блуд мегерту, жаттыу жмыстары1. 4. Крдел сздер.

Сабаты таырыбы: осарлану жолымен жасалан туынды сздер. Сзжасамнан ткенд айталау 70.3. Туынды сз жрна жалану арылы жасалан сз. Жрнатар жалану жолмен жа-салан туынды сздерд лексикалы жолмен жасалан туынды сздермен салыстыра тсндру Мысал? 5. Бргу жолмен жасалан туынды сздерге мысал жаз. Келтрлген мысалдар сзжасамды жптарды тзбектег саны трл болатынын аны крсетт.Синтетикалы тсл арылы жасалан туынды тбрлер, аналитикалы тсл арылы жасалган крдел сздерд барлы тр, лексика-семантикалы тсл арылы жасалан осарлану жолымен жасалан туынды сздер. 6. 382 жаттыу. Кайталама: КОЗбе—КОЗ Косарлама: зэре-кут эр турли создерден турады!!!1. А) крермен, нерпаз, ардагер. Брккен сздер, мысал келтр. араанды аласы, 6 жалпы орта блм беретн мектепт бастауыш сынып малм Хусмолдинова Нсипкайша ЕрмековнаТаырыбы: ос сзд жасалу жолдары (ашы саба) Сабаты масаты: 1. Туынды сын есмнВы находитесь на странице вопроса "Дара создерге 10 мысал. В)за гме, за жол, за жиналыс, за сз, за сапар. Мысалы, сын-сына, ат-ата, жол-жола т.б.Бр сзжасамды типке белгл бр жрнаты бр сз табынан болан негз сздерге жаланып, олара брдей маына осуынан жасалан туындыКелтрлген мысалдаы синтетикалы тсл арылы жасалган сан есмдер: тртеу, жетеу. Сзжасамны синтетикалы тслн мегертуде олданылатын мысал. Мысалы, мал ора, сиыр ора, кой ора деген трл Масаты: 1. Косымша аркылы жасалган создер- туынды туынды создер. Сздерд лексикалы тсл арылы жасалуы 2. 1. Мысалдар.Туынды сын есм. Сзжасамны тл блмн дербес саласы болып танылу оны зндк зерттеу нысаны болумен байланысты. Сабаты масаты: Блмдлк: ос сздер туралы малмат беру.б/п-зын. Лексикалы жолмен жасалан туынды сздер дегенмз не?лг: Алдар Ксе аза халы ауыз деиетндег арасына кп тараан андай? намды клдрг кепкер. Сздерд лексикалы тсл арылы жасалуы 2. Мысалы, жуйе.Туынды туб|рден жасалган туынды сез конакшыл, курылыс, сез1мтал, епншшк, толкымалы, т. Жаа сабаа дайынды. Бргу жолымен Синтетикалы тсл арылы жасалан туынды тбрлер, аналитикалы тсл арылы жасалган крдел сздерд барлы тр, лексика-семантикалы тсл арылы жасалан туындылар тлде баршылы.Мысалы, тышы, ызметкер, арбакеш, сыпырыш, уаныш, елеуш, жасылык Жалпы тл блмнде сзжасамны дербес сала болып танылуыны трк тлдерне сер Туынды создер бл не?Мысалдар керек! Ответ: бала - балалы тарих -тарихи мансап -мансапкор. Кос соз- косарлану меня кайталану аркылы жасалган соз.Один дефис аркылы жазылады —. 4. дара создер - адам, уй, бакша, билим , мектеп, даптер, ким, терезе, ,жастык,агаш,аспан,сурет.1.Туынды сын есмн андай сз табынан екенн табыдар.ялша бала.1. аралыында ола алына бастады. Онын 2 тури бар кайталама жэне косарлама. -Оушылар бздер бастауыштан блемз, кейбр сздер осарланып айтылады. 2-слайд «ке» сурет татада берлед жне оны тапсырмалары да астында жазылып трады. 197. -здер тркесетн сздерге р илы косымша ректер жамайтын создер.-тбр тбр (косарлану).-зат есмн знен, зге сз таптарынан тист жрнатар арылы туынды зат есмдерд жасалуы. Жрнатар жалану жолымен жасалан туынды сздер 3. Сабаты бекту. 4.Кшейткш буын аркылы жасалан ос сздерге. V.Сабаты орыту. Онын 2 тури бар кайталама жэне косарлама. V . аза тл пнн малм Манакова Фарида Ахметжанызы5 сыныпосарлану жолымен жасалан туынды сздерСабаты масаты: Блмдлк: ос сздер туралы малмат беру.Дамытушылы: Оушыларды тл байлыын дамыту, ойлау аблеттерн арттыру жолымен пайда болган создер жатады. маган мысал тауып бериндер айтпесе олтирем Homeаза тлЖрнатар жалану жолымен жасалан туынды сздер.Перспективалы Жоспар (лг). 5.ос сздер алай жасалады. Кайталама: КОЗбе—КОЗ Косарлама: зэре-кут эр турли создерден турады!!! Мысал? Бргу жолымен жасалан туынды сздер дегенз не?Олай болса, бгнг сабаымызды таырыбы- осарлану жолымен жасалан туынды сздер. Грамматикалы: осарлану жолымен жасалан туынды сздер.Лексикалы: «азастан алалары».Сабаты масаттары:Блмдлк: Оушыларды ос сздер туралы алан блмдерн тередету, жаттыу ж Атырау аласы, Ы.Алтынсарин атындаы орта мектебн аза тл мен дебиет пн малм Казимова Айгуль Максутовна Сабаты таырыбы: Грамматикалы: осарлану жолымен жасалан туынды сздер.

б.- косарлану, кайталану аркылы жасалган курдел1. Жалпы тл блмнде сзжасамны дербес сала болып танылуыны трк тлдерне сер. Туынды тбрд анытаыз. Сабаты масаттары: Блмдлк: Оушыларды ос сздер туралы алан блмдерн тередету, жаттыу Рас, осарлау арылы жасалан сздердi айталау жолымен жасалан сздермен бiр атара оюа болмайды.Мселен, негз сз маынасы мен туынды сз маынасы тебе-те маына болатын болса ( мысалы АлМУ Алматы мемлекеттк университет), ол алай жаа сз болып Сзд зат, былыс, ым, тснк, болмыс, амал, рекеттерге таылан атау трндег бастапы маынасын сзд тура маынасы дейд де, бастапы маынасынанМысалы, жлдыз, же, оы, сегз, шапша, бгже, рау т.б. 5. 4.Сзде бр лексикалы,бр грамматикалы маына бар.3. Кайталама: КОЗбе—КОЗ Косарлама: зэре-кут эр турли создерден турады!!! 2.Тласына арай—туынды тбр. Бргу жолымен жасалан туынды сзге мысал келтр. Бр-ек буынды сздермен салыстыранда, аналитикалы жолмен жасалан туынды атауларда (траты тркестерде) лтты танымны сипатыМысалы, а алмас, а бата, а пейл, аберен, ала, аман, аорда, але, асауыт, а стн кешт, атабан шбырынды, атйын, а Оларды трлер, жасалу жолдары. сйкмд, жаымды клд, сайымаза. Сабаты масаты5.ос сздер алай жасалады. Сзжасам дегенмз не? 2.Сздер андай жолдар арылы жасалады? 3.Жрна арылы жасалан сздерге мысал келтр. Тркесу жолмен жасалан туынды сздер 69. Жрнатарedu.daitsuna.com//4930-1-sozderlgan-tuy.html5 - сынып аза тл пннен ыса мерзмд жоспары Топтамадаы саба таырыптары 1. Дамытушылы : Оушыларды брккен сздер туралы танымдарын кеейту Оларды шыармашылы аблетн ыса мерзмд жоспар Бектемн: Пн: аза тл Кн: Пн малм: Райымбекова З.К.Сынып: 5 «А» Масаты: Млметтер жинау арылы блм дегейлерн кеейтед,топпен жмыста зара Е) туынды сзд алай жасаланын, туынды маынаны жасаан брлктерд талдау. 2.380 - жаттыу. И осындай макалаг коминтария етип жаратушынын есимн кайта кайта жазган жазаг адамдар сендердйн бастарын Жасай Ма, жындымен жынды Боласын Ба, жай создерПайгамбарым Мухаммедтен(с а у) омир жолдарынан мысал айтайын. V.Сабаты орыту. Блмд Кос соз- косарлану меня кайталану аркылы жасалган соз.Один дефис аркылы жазылады —. Блм тексеру.Кшейткш буын арылы жасалан ос сздерге мысалдар жаз. Блмдлк: Оушыларды тменг сыныпта оыан брккен сз туралы ымын кеейту, ережесн, брккен сз емлесн мегерту, оушыларды сауатты жазуын адаалау. Баса трк тлдерндегдей аза тл блмнде крдел сз бен крдел тлалар мселес XIX-XX .. 1)Брккен создер деген не? 2)Брккен создер калай жасалады? 3)Брккен создер брнеше мысал келтрндер? 4)Брккен создерден сойлемдер курандар? Халыты брыны мр, трмыс жадайы ту-ралы шыарма жазуда автор сол кезг сз лглерне, сол уаыта тнМысалы келе сз аза тлнде аайын ауымы, ел-жрты, ортасы, сзге, атара деген ымда да, жол-жора, рет-жн, айтыс, талы деген мнде де жмсалады. осарлану жолымен жасалан туынды сзге мысал келтр. Туынды сздерд шндег крделс де, иыны да крдел сз мселес. Оушыларды баалау.йге тапсырма: ос сздерге мысал жазып келу. 1.Бргу жолмен жасалан туынды сздертуралы тснк. мысал келтр. Тбр сздер мен туынды сздерге мысалдар келтр: оу, мал т.б. Сабаты масаттары: Блмдлк: Оушыларды ос Тип: Лекция Размер: 1.68 Mb.

Записи по теме: